شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

به همت متخصصین و اعضاء خود در شهرک صنعتی بزرگ رازی اصفهان در سال 1385 تأسیس گردید. کلیه مراحل طراحی و ساخت دستگاه های آن در خود مجموعه به انجام رسیده است، که این امکان را به ما می دهد که در صورت نیاز و متناسب با درخواست مشتریان ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم.

 

   موليبدن

is a Group 6 chemical element with the symbol Mo and atomic number 42.       Read More

 
 
 
 

آدرس:

شهرضا- شهرک صنعتی رازی- فاز 2 خیابان نهم شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

تلفکس 031-53323378

همراه : 09131290533

E-mail: Razimolybden@yahoo.com

info@razimolybden.ir

 
 
 
 

HOME PAGE     |     ABOUT US     |     PRODUCTS     |     GALLERY     |     CONTACT US

Copyright © 2015 RaziMolybden Inc. All rights reserved.